Ποιμαντορική Εγκύκλιος ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΕΠΙ  Τῌ  ΕΟΡΤῌ

ΤΗΣ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Τὴν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρθένε ἁγνή, τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη ἐν οὐρανῷ, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος ἐπὶ τῆς γῆς μακαρίζομεν, ὅτι Μήτηρ γέγονας τοῦ ποιητοῦ τῶν ἁπάντων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸν ἱκετεύουσα, ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ δεόμεθα, τῶν εἰς σὲ μετὰ Θεὸν τὰς ἐλπίδας θεμένων, Θεοτόκε πανύμνητε καὶ ἀπειρόγαμε.»

(Στιχηρό Ἰδιόμελο Ἑσπερινοῦ Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκουκαὶ ἀειπαρθένου Μαρίας)

 Λαέ τοῦ Θεοῦ Εὐλογημένε καί Θεοσκέπαστε,

Τήν «Πάνσεπτον Κοίμησιν» τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Θεοῦ καί Λυτρωτή μας, ἀλλά καί δικῆς μας Μητέρας, ἑορτάζει σύμπας ὁ ὀρθόδοξος λαός τοῦ Θεοῦ ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης∙ ἰδιαιτέρως δέ, πανηγυρίζει λαμπρῶς τό εὐλογημένο Γένος μας ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.

Πανταχοῦ παρούσα ἡ Παναγία μας, καί στίς χαρές καί στίς λύπες μας∙ δέν στερεῖ ἀπό κανέναν τήν παρουσία της, τήν ἱκεσία της, τήν συνδρομή της, ἀρκεῖ νά πηγάζει ἀπό «καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην». Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. κα΄ 33-42)

Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, διηγήθηκε στοὺς Ἰουδαίους τήν παραβολὴ τῶν κακῶν γεωργῶν: «Ἕνας ἄνθρωπος» εἶπε, «ἐφύτευσε ἀμπελῶνα, τόν ἐμπιστεύθηκε σὲ γεωργοὺς καὶ ἔφυγε σὲ ἄλλο τόπο. Ὅταν ἔφθασε ὁ καιρὸς τῆς συγκομιδῆς ἔστειλε τούς ὑπηρέτες του γιὰ νὰ πάρουν τούς καρποὺς ποὺ δικαιούνταν. Οἱ γεωργοὶ ὅμως ὄχι μόνο ἀρνήθηκαν, ἀλλὰ σκεπτόμενοι πονηρά κακοποίησαν τούς ἀπεσταλμένους καὶ στὸ τέλος σκότωσαν καὶ τόν γιό του». Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. ιθ΄ 16-26)

«Λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν»

Ἀγαπητοί μου αδελφοί,

Ἦταν εὐσεβής καί καλός ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ὁ νεανίσκος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Τηροῦσε τίς θεῖες ἐντολές καί οἱ σχέσεις του μέ τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους ἦταν ἄψογες. Ζητοῦσε ὅμως τό τέλειο καί γι’ αὐτό πλησίασε τόν Χριστό καί τόν παρακαλοῦσε νά τοῦ ὑποδείξει τόν τρόπο τῆς κατακτήσεως τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ὁ Κύριος τοῦ πρότεινε τήν τελεία ἀπογύμνωση ἀπό κάθε πρόσκαιρο θησαυρό. «Πώλησόν σου τά ὑπάρχοντα καί δός πτωχοῖς καί ἕξεις θησαυρόν ἐν οὐρανῷ καί δεῦρο ἀκολούθει μοι». Ὁ δρόμος τῶν τελείων περνᾶ ἀπό τήν ἐλεημοσύνη καί τήν ὑποταγή, τοῦ λέγει. Ὁ νεός ὅμως κλονίζεται. Ἀγαπᾶ περισσότερο τά κτήματά του ἀπό τόν Χριστό καί μέ τήν πικρία τῆς ἀπογοητεύσεως στρέφει τά νῶτα του καί ἀπομακρύνεται. Ἀλήθεια, πολύ δύσκολα πλούσιος θά εἰσέλθει στή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Περισσότερα »

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βελβενδού

Κοίμηση Θεοτόκου-800χ768

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι το Σάββατο 15 Αυγούστου 2015, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,  πανηγυρίζει ο πάνσεπτος Ιερός Ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελβενδού. Στις ακολουθίες θα προΐσταται ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παύλος. Το πρόγραμμα των ακολουθιών έχει ως εξής:

Παρασκευή  14  Αυγούστου  2015

Ώρα 7:30 μ.μ: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου.

 Σάββατο  15  Αυγούστου  2015

Ώρα 7:00 π.μ: Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου

 Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει Λιτάνευση   της  Ιεράς  Εικόνος  της  Κοιμήσεως  της Θεοτόκου στις κεντρικές οδούς του Βελβεντού.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. ιη΄ 23-35) 

 «οὕτω καὶ ὁ Πατὴρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν  μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν».

        Μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ  Χριστοῦ,  ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, κηρύχθηκε σὲ ὅλα τά ἔθνη τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀνεξικακίας. Τὸ μήνυμα αὐτὸ ἔρχεται νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει καὶ  ἡ Ἐκκλησία μας μὲ τήν παραβολὴ τοῦ σκληρόκαρδου δούλου, πού ἀκούσαμε σήμερα.

Ἀφορμὴ γιὰ νὰ πεῖ ὁ Ἰησοῦς αὐτὴ τὴν παραβολὴ ἦταν μία ἐρώτηση τοῦ  Ἀποστόλου Πέτρου: «Κύριε πόσες φόρες νὰ συγχωρήσω τὸν ἀδελφό μου, ἐὰν ἐξακολουθεῖ νὰ μοῦ κάνει κακό;» Τὸ συνηθισμένο ὅριο γιὰ τοὺς Ἰουδαίους ἦταν τρεῖς φορές. Ὁ Πέτρος λοιπόν, πιστεύοντας ὅτι ξεπερνάει τὸ ὅριο ποὺ ὅριζε ὁ Μωσαϊκὸς νόμος καὶ πῶς ἔφτασε σὲ ὕψη μακροθυμίας, τὸ ὑπερδιπλασιάζει προτείνοντας «ἕως ἑπτὰ φορές». Ἀλλὰ ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται νὰ συντρίψει γιὰ πάντα ὁποιοδήποτε ὅριο, «ὄχι  μόνον ἑπτὰ φόρες ἀλλὰ ἑβδομήντα φορὲς τὸ ἑπτά,  δηλαδὴ  ἀπεριόριστα». Περισσότερα »

Ιερές Ακολουθίες στην Ιερά Μονή Παναγίας Ζιδανίου

Εν όψει της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τελούνται στην Ιερά Μονή της Παναγίας Ζιδανίου Ιερές Παρακλήσεις, κάθε απόγευμα στις 6.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου 2015, και ώρα 8.30 μ.μ., θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου.

Επίσης, το διήμερο 14 & 15 Αυγούστου θα τελεστούν Πανηγυρικός Εσπερινός στις 6.00 μ.μ. και την επομένη Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Από την Ιερά Μητρόπολη

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κοζάνης

ΦΕΡΕΤΑΙ  ΕΙΣ  ΓΝΩΣΙΝ  ΤΩΝ  ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΟΤΙ  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ  Ο  ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ.

ΟΙ  ΙΕΡΕΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  ΘΑ  ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΚΑΤΑ  ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

7.30 μ.μ.: ΜΕΓΑΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤ’ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ Κ. ΠΑΥΛΟΥ.

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

7.00 π.μ.:  ΟΡΘΡΟΣ  ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. ιζ΄ 14-23)

«Κύριε, ἐλέησόν μου τόν υἱόν»

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅσοι ἔχουν παιδιά μποροῦν νά καταλάβουν τόν πόνο ἐκείνου τοῦ πατέρα, πού πλησίασε τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τόν παρακάλεσε γιά τό ἄρρωστο παιδί του. Μιά ἀρρώστια τοῦ παιδιοῦ εἶναι πάντα μεγάλη δοκιμασία γιά τούς γονεῖς, καί μάλιστα ὅταν ἡ ἀρρώστια εἶναι ἀνίατη. Ὁ πατέρας, γιά τόν ὁποῖο λέει τό σημερινό Εὐαγγέλιο, δέν παρέλειψε νά περιγράψει τήν τραγική εἰκόνα τοῦ παιδιοῦ του, πού συχνά ἔβλεπαν τά μάτια του· «σεληνιάζεται καί κακῶς πάσχει· πολλάκις πίπτει εἰς τό πῦρ καί πολλάκις εἰς τό ὕδωρ»· σεληνιάζεται καί βασανίζεται πολύ· πολλές φορές πέφτει στή φωτιά καί πολλές φορές στό νερό. Μιά τέτοια εἰκόνα εἶναι σπαραγμός καί μαχαίρι στίς καρδιές τῶν γονέων.  Καταλαβαίνουμε λοιπόν μέ τί καημό καί μέ ποιά ἐλπίδα ὁ πατέρας ἔφερε τό ἄρρωστο παιδί του στόν Ἰησοῦ Χριστό, καί μέ τί πόνο μέσα του καί μέ τί τόνο στή φωνή του εἶπε τό «Κύριε, ἐλέησόν μου τόν υἱόν». Κύριε, λυπήσου το παιδί μου. Τό παράδειγμα αὐτοῦ τοῦ πατέρα μᾶς δίνει ἀφορμή νά μιλήσουμε σήμερα γιά τούς γονεῖς καί γιά τά παιδιά τους. Περισσότερα »

Τέλεση παρακλήσεων στην Ιερά Μονή Ζιδανίου

Πρόγραμμα γιά τήν τέλεση παρακλήσεων στήν Ἱερά Μονή Ζιδανίου. Ὥρα τέλεσης ὁρίζεται στίς 6.00 μ.μ . Επίσης την Τρίτη 11 Αυγούστου προς Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 20.30 θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παύλου.

Κυριακή 2 Αὐγούστου: Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παῦλος.

Δευτέρα 3 Αὐγούστου: π. Νικόλαος Κοντός

Τρίτη 4 Αὐγούστου: π. Βασίλειος Τσικόπουλος

  Παρασκευή 7 Αὐγούστου: π. Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος

Κυριακή 9 Αὐγούστου: π. Εὐάγγελος Σκετόπουλος

Δευτέρα 10 Αὐγούστου: π. Χαράλαμπος Σταθόπουλος

Τρίτη 11 /8 – Τετάρτη 12/8: Ιερά Αγρυπνία από 20:30 έως 12.30

Τετάρτη 12 Αὐγούστου: π. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης

Πέμπτη 13 Αὐγούστου: π. Νικόλαος Βαχτσεβάνος.

Παρασκευή 14 Αὐγούστου Εσπερινός 6.00 μ.μ : π. Χριστοφόρος Ἀγγελόπουλος.

 Σάββατο 15 Αὐγούστου: Θεία Λειτουργία 7.30 π.μ π. Χριστοφόρος Ἀγγελόπουλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. ιδ΄ 22-34) 

«Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε»

Μ’ αὐτά τά λόγια, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καθησύχασε ὁ Κύριος τούς τρομαγμένους μαθητές, καθώς τόν εἶδαν νά περπατᾶ πάνω στά νερά τῆς λίμνης, ὅπως βαδίζει κανείς ἐπάνω στήν ξηρά. Αὐτή ἡ φωνή, «ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε», ἦταν γνώριμη στούς μαθητές‧ ἦταν ἡ φωνή τοῦ Ποιμένος, τοῦ Κυρίου, πού σκόρπισε ἐμπιστοσύνη στούς φοβισμένους μαθητές, ἔδιωξε τό φόβο καί τήν ταραχή καί ἀναπτέρωσε μέσα τους τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. Περισσότερα »