ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ – 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ

Λουκ. η΄, 5-15

Ἡ παραβολή τοῦ σπορέα, πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο στήν εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ἡ πρώτη σέ μία σειρά παραβολῶν, πού ὅλες μαζί λέγονται παραβολές τῆς βασιλείας, γιατί κεντρικό τους θέμα εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν παραβολή αὐτή ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τό ἔργο τοῦ σπορέα – Χριστοῦ κι ἐπιπλέον θυμίζει στούς πιστούς τήν ἀνάγκη τῆς καρποφορίας, πού εἶναι τό ἀποτέλεσμα τοῦ κηρυκτικοῦ ἀλλά καί τοῦ ἁγιαστικοῦ ἔργου της. Περισσότερα »

Προκήρυξη υποτροφίας Μπλιούρειου Ιδρύματος

Το Μπλούρειο Ίδρυμα Υποτροφιών, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι βάσει της με αριθμ. 26/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου θα χορηγήσει για το Ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 υποτροφία σε δύο πρωτοετείς φοιτητές, ή φοιτήτριες, ποσού 500€, ανά εξάμηνο σπουδών, για όσα έτη διαρκεί η εκάστοτε σχολή αυτού, ή αυτής.

Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι πρωτοετείς φοιτητές των ανωτέρων, ή ανωτάτων σχολών της Ελλάδας, ή του εξωτερικού που κατοικούν αυτοί και οι γονείς τους στην πόλη της Κοζάνης και είναι γραμμένοι αυτοί και οι γονείς τους στα δημοτολόγια αυτής, έχουν απολυτήριο Λυκείου Άριστα, ή Λίαν Καλώς, είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και είναι άποροι. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να προσκομίζουν επίσης και τα εξής δικαιολογητικά : 1ον. Φωτοτυπία ταυτότητας, 2ον . Απολυτήριο Λυκείου, 3ον. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ΑΕΙ –ΤΕΙ στο πρώτο έτος για το ακαδημαικό έτος 2015 – 2016, 4ον. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικό Δημότη των ίδιων και των γονέων αυτών. 5ον. Πιστοποιητικό απορίας του τμήματος Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ – 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. στ΄ 31-36)

«Εἶπε ὁ Κύριος· Ὅπως θέλετε νὰ σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο νὰ συμπεριφέρεστε καὶ σεῖς σ᾽ αὐτούς. Καὶ ἐὰν ἀγαπᾶτε αὐτοὺς ποὺ σᾶς ἀγαποῦν, ποιὰ χάρη εἶναι σὲ σᾶς; Γιατί καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀγαποῦν αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἀγαποῦν. Καὶ ἐὰν κάνετε καλὸ σὲ κείνους ποὺ σᾶς κάνουν καλό, ποιὰ χάρη εἶναι σὲ σᾶς; Γιατί καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ ἴδιο κάνουν. Καὶ ἐὰν δανείζετε σὲ κείνους ποὺ ἐλπίζετε ὅτι θὰ τὰ πάρετε, ποιὰ χάρη εἶναι σὲ σᾶς; Γιατί καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ δανείζουν στοὺς ἁμαρτωλούς, γιὰ νὰ πάρουν τὰ ἴσα· Ἐσεῖς ὅμως νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας, καὶ νὰ κάνετε τὸ καλό, καὶ νὰ δανείζετε χωρὶς νὰ ἐλπίζετε νὰ πάρετε τίποτα πίσω, καὶ θὰ εἶναι ὁ μισθός σας μεγάλος, καὶ θὰ εἶστε υἱοὶ τοῦ Ὑψίστου, διότι αὐτὸς εἶναι καλὸς στοὺς ἀχάριστους καὶ πονηρούς. Νὰ γίνετε, λοιπὸν, φιλεύσπλαγχνοι, ὅπως καὶ ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος εἶναι φιλεύσπλαγχνος». Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ – 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ε΄ 1-11) 

Σήμερα τό ἱερὸ κείμενο τοῦ Εὐαγγελίου, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, παρουσιάζει τόν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ διδάσκει στὴν ὄχθη τῆς λίμνης Γεννησαρέτ. Ἐκεῖ εἶχε μαζευτεῖ πλῆθος ἀνθρώπων καὶ ἄκουγαν μὲ κατάνυξη τόν θεῖο Διδάσκαλο. Τά πλήθη συνωστίζονταν γύρω Του καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ ἀνεβεῖ σὲ ἕνα ἀπὸ τά δύο ψαροκάϊκα, σὲ αὐτὸ ποὺ ἦταν τοῦ Σίμωνος, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ συνέχισε νὰ διδάσκει. Λίγο πιὸ πέρα, οἱ ψαρᾶδες ἔπλεναν τά δίχτυα τους. Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ – 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

(Μαρκ. 8,34 – 9,1)

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἀντίθετα μὲ ὅσα κάνουν οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου αὐτοῦ, ποὺ προκειμένου νὰ προσελκύσουν ὀπαδοὺς ὑπόσχονται τιμὲς καὶ ἀπολαύσεις, ὁ Κύριος μᾶς παραδίδει τὶς τρεῖς ἀπαραίτητες πρϋποθέσεις ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ τόν ἀκολουθήσει. Γιὰ νὰ εἶναι λοιπὸν κανεὶς σωστὸς χριστιανὸς καὶ μαθητής τοῦ Κυρίου θὰ πρέπει πρῶτα νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του, ὕστερα νὰ σηκώσει τὸν προσωπικὸ του σταυρὸ καὶ νὰ ὑπακούσει τὶς ἐντολές του. Ὁ Χριστὸς δὲν ἀναγκάζει καὶ δὲν ὑποχρεώνει κανέναν. Ζητάει ὅμως ἀπὸ τὸν καθένα μας, πού θέλει ὄχι να λέγεται, ἀλλὰ νὰ εἶναι πραγματικὸς χριστιανὸς καὶ ἐλεύθερα νὰ τὸν ἀκολουθήσει, συνέπεια, ἀποφασιστικότητα καὶ ἡρωϊσμό. Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ – 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

(Ἰω. γ΄ 13-17)

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτὴ τὴ χρονικὴ περίοδο εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ πολὺ μεγάλο μυστήριο. Κανένας ἄνθρωπος ἀπὸ μόνος του δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κατανοήση μὲ τὴν ἀνθρώπινη λογική. Μᾶς χρειάζεται ὁ θεῖος φωτισμὸς γιὰ νὰ τὸ πλησιάσουμε. Γιὰ νὰ ἔλθη ὁ θεῖος φωτισμὸς εἶναι ἀπαραίτητο νὰ προετοιμάσουμε τὸν ἑαυτό μας. Γιὰ αὐτὴ τὴν προετοιμασία μᾶς βοηθᾶ ἡ Ἐκκλησία. Ἀφιερώνει μία Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὴν ἑορτή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὴν σημερινὴ Κυριακὴ γιὰ νὰ μᾶς εἰσαγάγη στὸ νόημα τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ. Ἕνα πλῆθος ἀπὸ ὑπέροχους ὕμνους, ποὺ ψάλλονται σὲ ὅλες τὶς ἀκολουθίες τοῦ εἰκοσιτετραώρου, ὁμιλοῦν γιὰ τὸ μεγάλο μυστήριο. Περισσότερα »

Εορτή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού

Η Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις πανηγυρικές λατρευτικές συνάξεις με την ευκαιρία της Εορτής της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού την Κυριακή 13 και την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015, στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης.

Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ  13  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

7.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ” αρτοκλασίας, στον οποίο θα χοροστατήσει και θα κηρύξει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλος, συγχοροστατούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου και του οικείου Ποιμενάρχου κ. Παύλου.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  14  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

7.00 π.μ.Όρθρος και Πανηγυρική πολυααρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμ. Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου, ο οποίος και θα εκφωνήσει τον θείο Λόγο.

Κατά την διάρκεια της Θ. Λειτουργίας θα τιμηθεί με το Σταυρό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ο Μέγας Ευεργέτης της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Αθανάσιος Κων. Γκέρτσος για την πρόσφατη δωρεά των νέων καμπανών του ως άνω Ιερού Ναού.

 Από την Ιερά Μητρόπολη

Η Εικόνα της Παναγίας της Λαυρεώτισσας στην Κοζάνη από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΣΣΑ

Ανακοινώνεται στο χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι η θαυματουργή Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Λαυρεώτισσας θα μεταφερθεί από την Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:30 το απόγευμα. Η Ιερή Εικόνα φυλάσσεται στην ιστορική Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας των Καλαβρύτων, στην οποία κηρύχθηκε η Επανάσταση την 25η Μαρτίου του 1821.

Η υποδοχή θα γίνει με προεξάρχοντα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παύλο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινός και Παράκληση. Η Εικόνα της Παναγίας θα παραμείνει προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών ως τις 20 Σεπτεμβρίου στον Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου θα τελούνται καθημερινά ιερές ακολουθίες.

Από την Ιερά Μητρόπολη

Κάντε κλικ για να δείτε την αφίσα υποδοχής της Ιεράς Εικόνος 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. κβ΄ 2-14)

Πολύς κόσμος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, αἰσθάνεται χαρά καί εὐχαρίστηση ὅταν συμβεῖ νά λάβουν χαιρετισμό ἤ αὐτόγραφο σημείωμα ἀπό ἀξιωματούχους ἀνθρώπους. Ὅμως, ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ τιμές αὐτές εἶναι ἐφήμερες, προσωρινές καί φευγαλέες. Ὅλα τά ἐπίγεια, ὅσο ἐλκυστικά καί ἄν παρουσιάζονται, εἶναι ἀνίκανα νά ἱκανοποιήσουν μόνιμα τούς πόθους τοῦ ἀνθρώπου. Προσκλήσεις, δεξιώσεις, συμπόσια, τιμή καί δόξα παρέρχονται ὅπως οἱ σκιές. Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. κα΄ 33-42)

Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, διηγήθηκε στοὺς Ἰουδαίους τήν παραβολὴ τῶν κακῶν γεωργῶν: «Ἕνας ἄνθρωπος» εἶπε, «ἐφύτευσε ἀμπελῶνα, τόν ἐμπιστεύθηκε σὲ γεωργοὺς καὶ ἔφυγε σὲ ἄλλο τόπο. Ὅταν ἔφθασε ὁ καιρὸς τῆς συγκομιδῆς ἔστειλε τούς ὑπηρέτες του γιὰ νὰ πάρουν τούς καρποὺς ποὺ δικαιούνταν. Οἱ γεωργοὶ ὅμως ὄχι μόνο ἀρνήθηκαν, ἀλλὰ σκεπτόμενοι πονηρά κακοποίησαν τούς ἀπεσταλμένους καὶ στὸ τέλος σκότωσαν καὶ τόν γιό του». Περισσότερα »